Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

ŚWIETLICA


PLAN DOWOZÓW I ODWOZÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

Dowozy do szkoły

6.50 Zofian + Starościn + Wólka + Biadaczka + Samoklęski

6.50  Amelin + Syry

7.30  Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

 

8.05 Wólka + Biadaczka + Zofian + Starościn + Samoklęski

Odwozy do domu

12.50 Syry + Amelin

13.15  Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

13.55 Wólka + Biadaczka + Starościn + Zofian

14.45 Syry + Amelin

15.10 Stanisławów Duży + Rudka Gołębska + Dębczyna + Samoklęski od Rudki Gołębskiej

15.45 Wólka + Biadaczka + Starościn + Zofian /od poniedziałku do czwartku/

14.45 Wólka + Biadaczka + Zofian /piątek/


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W   SAMOKĘSKACH


        Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań  wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Cele i zadania świetlicy

    Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

    Do zadań świetlicy należy:

1.    Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej

2.    Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

3.    Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

4.    Rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień,   organizowanie zajęć  w tym zakresie.

5.    Kształtowanie nawyków higieny osobistwej oraz poszanowanie zdrowia.

6.    Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

7.    Rozwijanie samodzielności  i  samorządności oraz aktywności społecznej.

8.    Wspóldziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym

 

Organizacja pracy świetlicy

1.  Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 15.30

2.  Zakres zajęc w świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.

3.  Jednostka zajęć  świetlicowych wynosi 60 minut i jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

4.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.


Zasady przyjęć  uczniów do świetlicy

1.     Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  klas 0-VI dowożeni dochodzący  i dojeżdżający do szkoły.

2.     Świetlica zapewnia  opiekę dzieciom, których rodzice pracują, dzieciom wychowującym się w rodzinach niepełnych, oraz zwolnionym z lekcji religii.

3.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszennia rodziców /prawnych opiekunów/. Kartę zgłoszenia należy pobrć u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

4.     Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione /wymienione przez rodziców w karcie zgłoszenia.

5.     Samodzielnie mogą wracać do domu uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.

 

Uczeń przebywający w swietlicy ma prawo do:

1.     Udziału w  różnych formach  zajęć świetlicowych; umysłowych,relaksacyjnych,plastyczno-technicznych, umuzykalniających, komputerowych

2.     Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.

3.     Korzystania z pomocy w odrabianiu zadań.

4.     Wpływa na planowanie pracy świetlicy.

5.     Korzystania z organizowanych form dożywiania /obiadów/

 

Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:

1.     Systematycznego udziału w zajęciach.

2.     Zgłaszania swojej obecności po przyjeżdzie do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz  każdorazowego meldowania swojego odejścia wychowawcy świetlicy.

3.     Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy /osoby, które chcą zwolnić  się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć  pisemną zgodę rodziców/

4.     Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

5.     Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

6.     Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć  świetlicowych jak również podczas pobytu na stołówce, respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.

7.     Szanowania własności szkoły i innych osób.

8.     Dbania o ład i porządek w sali świetlicowej.

9.     Respektowania poleceń wychowawcy podczas oczekiwania na odwóz /uczniowie opuszczają budynek szkoły i wsiadają do autobusu pod opieką wychowawcy  świetlicy/.

10.     Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem przyprowadzani są od autobusu do szkoły przez wychowawcę świetlicy.

11.     Przestrzegania regulaminu świetlicy

 

Nagrody i wyróżnienia

Za wzorową, przykładną pracę i postawę uczeń może otrzymać  wyróżnienie i nagrodę.

-   pochwałę wychowawcy świetlicy

- pochwałę dyrektora szkoły

- nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego

 

Kary

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlcy uczeń może by ukarany;

- upomnieniem wychowawcy świetlicy

-   upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym

- ustnym lub  pisemnym powiadomieniem rodziców  o jego     

  negatywnym zachowaniu.

 

Współpraca z rodzicami

- Bezpośrednia /codzienny kontakt i rozmowy/ odbierają dzieci ze świetlicy

- Rozmowy telefoniczne

- Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

 

Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy

2. Tygodniowy rozkład zajęć

3. Dziennik zajęc

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.