Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

ŚWIETLICA


Dowozy i odwozy uczniów do Szkoły Podstawowej w Samoklęskach w roku szkolnym 2019/2020


Dowozy

710 Stanisławów Duży, Rudka Gołębska, Samoklęski, Dębczyna, Samoklęski Szkoła

740 Amelin, Syry, Samoklęski Szkoła

715 Dąbrówka, Wolka Krasienińska, Biadaczka, Starościn, Zofian, Starościn, Samoklęski Szkoła

Odwozy

1255 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży

1320 Syry, Amelin

1350 Samoklęski Szkoła, Starościn, Zofian, Biadaczka, Dąbrówka

1530 Samoklęski Szkoła, Dębczyna, Samoklęski, Rudka Gołębska, Stanisławów Duży

1530 Samoklęski Szkoła, Starościn, Zofian, Biadaczka, Dąbrówka

1545 Syry, Amelin


REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W   SAMOKĘSKACH


        Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań  wychowawczych i opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.

Cele i zadania świetlicy

    Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

    Do zadań świetlicy należy:

1.    Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej

2.    Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

3.    Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego.

4.    Rozwijanie  zainteresowań i uzdolnień,   organizowanie zajęć  w tym zakresie.

5.    Kształtowanie nawyków higieny osobistwej oraz poszanowanie zdrowia.

6.    Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

7.    Rozwijanie samodzielności  i  samorządności oraz aktywności społecznej.

8.    Wspóldziałanie z rodzicami, nauczycielami i środowiskiem lokalnym

 

Organizacja pracy świetlicy

1.  Świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 15.30

2.  Zakres zajęc w świetlicy w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor szkoły.

3.  Jednostka zajęć  świetlicowych wynosi 60 minut i jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

4.  Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.


Zasady przyjęć  uczniów do świetlicy

1.     Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  klas 0-VI dowożeni dochodzący  i dojeżdżający do szkoły.

2.     Świetlica zapewnia  opiekę dzieciom, których rodzice pracują, dzieciom wychowującym się w rodzinach niepełnych, oraz zwolnionym z lekcji religii.

3.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszennia rodziców /prawnych opiekunów/. Kartę zgłoszenia należy pobrć u wychowawcy świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

4.     Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców /prawnych opiekunów/ lub osoby upoważnione /wymienione przez rodziców w karcie zgłoszenia.

5.     Samodzielnie mogą wracać do domu uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców.

 

Uczeń przebywający w swietlicy ma prawo do:

1.     Udziału w  różnych formach  zajęć świetlicowych; umysłowych,relaksacyjnych,plastyczno-technicznych, umuzykalniających, komputerowych

2.     Prawo do korzystania z wyposażenia świetlicy zgodnie z regulaminem świetlicy oraz sposobami ustalonymi przez wychowawcę świetlicy.

3.     Korzystania z pomocy w odrabianiu zadań.

4.     Wpływa na planowanie pracy świetlicy.

5.     Korzystania z organizowanych form dożywiania /obiadów/

 

Uczeń przebywający w świetlicy zobowiązany jest do:

1.     Systematycznego udziału w zajęciach.

2.     Zgłaszania swojej obecności po przyjeżdzie do szkoły i po skończonych zajęciach lekcyjnych oraz  każdorazowego meldowania swojego odejścia wychowawcy świetlicy.

3.     Nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy /osoby, które chcą zwolnić  się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć  pisemną zgodę rodziców/

4.     Wykonywania poleceń wychowawców świetlicy.

5.     Poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy.

6.     Kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć  świetlicowych jak również podczas pobytu na stołówce, respektowania poleceń wychowawcy świetlicy.

7.     Szanowania własności szkoły i innych osób.

8.     Dbania o ład i porządek w sali świetlicowej.

9.     Respektowania poleceń wychowawcy podczas oczekiwania na odwóz /uczniowie opuszczają budynek szkoły i wsiadają do autobusu pod opieką wychowawcy  świetlicy/.

10.     Uczniowie dowożeni do szkoły autobusem przyprowadzani są od autobusu do szkoły przez wychowawcę świetlicy.

11.     Przestrzegania regulaminu świetlicy

 

Nagrody i wyróżnienia

Za wzorową, przykładną pracę i postawę uczeń może otrzymać  wyróżnienie i nagrodę.

-   pochwałę wychowawcy świetlicy

- pochwałę dyrektora szkoły

- nagrodę rzeczową na zakończenie roku szkolnego

 

Kary

Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlcy uczeń może by ukarany;

- upomnieniem wychowawcy świetlicy

-   upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły na apelu szkolnym

- ustnym lub  pisemnym powiadomieniem rodziców  o jego     

  negatywnym zachowaniu.

 

Współpraca z rodzicami

- Bezpośrednia /codzienny kontakt i rozmowy/ odbierają dzieci ze świetlicy

- Rozmowy telefoniczne

- Rozmowy podczas zebrań z rodzicami.

 

Dokumentacja świetlicy

1. Plan pracy świetlicy

2. Tygodniowy rozkład zajęć

3. Dziennik zajęc

4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.