Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców
zgodna z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO.

 
 

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 informuję, iż:

 

·         administratorem danych osobowych jest –

            Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Samoklęskach reprezentowana przez 
            Dyrektora Annę Marciniak;

·         z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: p.ozga@doradztwo-lubartow.pl

·         dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku szkolnego na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (wynikającej z art. 6 RODO);

·         okres przechowywania danych osobowych ucznia wynosi 50 lat, liczone od czasu ukończenia szkoły;

·         ma Pan/i prawo do: a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody 

·         w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

           b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie  uznania (Przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;

·         podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych dziecka jest warunkiem ustawowym, umownym;

·         dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Podstawa przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159).
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203, ze zm.)