Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Procedury

WYKAZ  PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SAMOKLĘSKACH IM. ORŁA BIAŁEGO

 

1.      Procedura postępowania wobec ucznia, który jest sprawcą czynu karalnego  (przemocy, bójki).

2.      Procedura postępowania w razie wypadku ucznia.

3.      Procedura postępowania w przypadku ucznia niedożywionego i zaniedbanego.


4.      Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów lub używania e-papierosa przez ucznia w szkole i jej bezpośrednim sąsiedztwie.

5.      Procedura postępowania w przypadku stosowania przez ucznia przemocy psychicznej wobec innego ucznia.

6.      Procedura postępowania w przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego/kradzieży.

7.      Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie.

8.      Procedura „Niebieskiej Karty”.

9.      Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych.

10.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

11.  Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły.

12.  Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć przez ucznia.

13.  Postępowanie przypadku otrzymania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego lub telefonicznego odebrania zgłoszenia o podłożeniu ładunku wybuchowego.

14.  Postępowanie w przypadku wybuch pożaru lub podłożenie ognia.


15.  Procedura postępowania w przypadku, gdy po dziecko zgłasza się rodzic/opiekun pod wpływem alkoholu.


16. Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego.

17. Procedura postępowania w  prób samobójczych lub samobójstwa ucznia w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.

18.
Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły.