Szkoła Podstawowa w Samoklęskach
Deklaracja dostepności

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2008-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-09-01
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• zdjęcia na stronie mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
• brak możliwości odczytania tekstu przez lektora


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szymanek, koordynator do spraw dostępności cyfrowej, grzegorzszymanek@kamionka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818526550. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Samoklęskach
Adres: Samoklęski 6, 21-132 Kamionka
E-mail: spsamokleski@op.pl
Telefon: 818529413

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Samoklęskach, Samoklęski 6, 21-132 Kamionka

Budynek Szkoły Podstawowej w Samoklęskach nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Do budynku prowadzą dwa wejścia.
Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków.
Drugie wejście (przy sali gimnastycznej) posiada podjazd dla wózków.
Brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Gabinet dyrektora znajduje się na piętrze, brak windy, schodów i platform dla wózków
Brak toalety dostosowanej dla niepełnosprawnych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Szkoła nie posiada miejsca parkingowego przeznaczonego dla postoju osób niepełnosprawnych
Brak oznaczeń o prawie wstępu z psem asystującym
Na terenie szkoły nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line